Default Header Image

scurt-istoric

Catedra Tehnologia medicamentelor

 1. Istoricul.

Catedra Tehnologia medicamentelor a fost fondată la 18.06.1984 în rezultatul reorganizării catedrei Farmacie în catedra Organizare şi economie farmaceutică şi catedra Tehnologia medicamentelor şi farmacognozie, de la care mai apoi, în noiembrie 1991, a fost separată disciplina farmacognozie şi botanică farmaceutică, iar catedra a fost  numită  Tehnologia medicamentelor. Până în septembrie 1998 catedra era dislocată la etajul II în blocul de studii al facultăţii de farmacie. În luna septembrie 1998, conform Hotărârii  Biroului Senatului universităţii din 19 decembrie 1997  catedra a fost transferată în localul farmaciei universitare. Din anul 1984 şi până în prezent şef de catedră este Domnul Eugen Diug – doctor habilitat în șt. farm., prof. univ.

Actualmente,  la catedră, activează 7 cadre didactice, 2 laboranţi superiori, un preparator.

Colaboratorii catedrei:

 1. Diug Eugen Mihai- şef catedră, doctor hab. în șt. farm., prof. univ.;
 2. Guranda Diana Ion-  şef  studii, doctor în șt. farm., conf. univ.;
 3. Polişciuc Tamara  Petru -   doctor în șt. farm., conf. univ.;
 4. Ciobanu NicolaeTerentie -  doctor în șt. farm., conf. univ. (decan);
 5. Znagovan Alexandru Simion-  doctor în șt. farm., conf. univ.;
 6. Ciobanu Cristina – doctor în șt. farm., conf. univ.;
 7. Anton Mihail – asistent, doctorand
 8. Grecu Tatiana – laborant superior;
 9. Gavrilovici Ion – laborant superior;
 10. Adam Claudia – preparator.

 

         Pe parcursul anilor au activat în cadrul catedrei: Trigubenco Ion Mina (1940-2008) –  doctor în șt. farm., conf. univ., a activat la catedră din 1966 şi până în 2003. Barbăroşie Ion Eremei (1944-2014) -doctor în șt. farm., conf. univ. a activat la catedră din 1967 şi până în 2014.

 

   2. Activitatea instructiv-metodică şi didactică.

      

       Misiunea generală a catedrei este crearea bazei teoretice în procesul de acumulare de către studenţi, rezidenţi, doctoranzi a deprinderilor şi îndemânărilor practice de preparare a medicamentelor magistrale şi industriale şi evaluării lor  biofarmaceutice.

Disciplinele şi cursurile care se predau la catedră fac parte din ansamblul de discipline de profil care contribuie la pregătirea specialiştilor pentru sistemul farmaceutic la specialitatea  FARMACIE.  Studenţii sunt instruiţi la disciplinele: tehnologie farmaceutică I  (anul III) obiectul principal al acestei discipline este studiul proceselor de preparare a formelor farmaceutice magistrale (soluţii, pulberi, unguente, infuzii, decocturi, supozitoare etc.) conform prescripţiilor medicale şi bonurilor de comandă; tehnologie farmaceutică II (anul IV) scopul căreia este de a pregăti studenţii în domeniul fabricării medicamentelor în condiţii industriale (soluţii, comprimate, capsule, supozitoare, soluţii injectabile, soluţii extractive din produse vegetale, să efectueze standardizarea lor şi analiza indicilor tehnologici de calitate, să cunoască aparatele şi utilajul industrial utilizat la efectuarea proceselor tehnologice); biofarmacie şifarmacocinetică (anul V) la care se urmăreşte scopul de a familiariza studenţii cu factorii biofarmaceutici, influenţa lor asupra parametrilor farmacocinetici şi eficienţei terapeutice a medicamentelor, generaţiile de medicamente şi principiile de formulare a lor. Pentru studenții anului 5 în planul de studii din anul 2014 a fost inclusă disciplina opțională ”Tehnologia produselor homeopate, cosmetice și veterianare” care are ca scop familiarizarea studenților cu principiile de bază de preparare a  medicamentelor homeopate, cosmetice și veterinare. În noul plan de studii au fost incluse 2 discipline noi: disciplina opțională ”Terminologie  medicală și farmaceutică” (anul 2) și disciplina facultativă ”Biotehnologie farmaceutică” (anul 4).

Colectivul catedrei participă şi la pregătirea postuniversitară a farmaciştilor prin rezidenţiat laspecializarea „Tehnologie farmaceutică industrială” (2 ani). În afară de aceasta la catedră permanent se organizează cursuri de perfecţionare a farmaciştilor  cu diferite tematici: „Biofarmacie. Forme farmaceutice moderne”, ”Tehnologia produselor homeopate” (profesor Eugen Diug),  „Dermofarmacie. Tehnologia preparatelor cosmetice” (conferențiar Diana Guranda, conferenţiar Tamara Polişciuc), „Aspecte contemporane ale formelor farmaceutice injectabile” (conferenţiar Nicolae Ciobanu”, „Aspecte contemporane ale formelor farmaceutice extemporale” (conferenţiar Diana Guranda), Biotehnologie farmaceutică (conferențiar Alexandru Znagovan).

Pe parcursul activității colectivul catedrei a pregătit şi editat un şir de manuale şi monografii:

     Manuale, tratate, compendii, lucrări didactice:

 1. Diug Eugen, Trigubenco Ion, Tehnologia medicamentelor în farmacie, Chişinău, ed. Universitas, 1992, 332 p.
 2. Barbăroşie Ion, Diug Eugen, Ciobanu Nicolae, Tehnologia medicamentelor industriale, Chişinău, ed. “Ştiinţa”, 1993, 683 p.
 3. Diug Eugen, Guranda Diana. Biofarmacie şi farmacocinetică. Compendiu, Chişinău, Ed. „Universul”, 2009, 143 p.
 4. Guranda Diana. Tehnologia medicamentelor extemporale. Lucrări practice pentru studenții anului 3 facultatea de farmacie. Chișinău, 2011, 151 p. (varianta electronică). Biblioteca USMF.
 5. Guranda Diana, Vâlcu Silvia. Labour work guide for Biopharmacy and Pharmacokinteics for 5-year students of pharmacy phaculty, Chișinău, 2011, 49 p.
 6. Diug E., Guranda  D., Polișciuc T., Solonari R. Tehnologie farmaceutică extemporală (compendiu). Chișinău.: Universul,  2013. – 160 p.
 7. Znagovan Alexandru, Ciobanu Nicolae, Barbăroșie Ion. Tehnologie farmaceutică industrială. Compendiu, Chișinău, 2013, 365 p. (versiunea electronică) – www.technopharm.ucoz.com.
 8. Eugen Mihai Diug, Octavian Diug. Forme farmaceutice încapsulate. Capsule (Capitolul XXXIII). În: Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa. Tehnologie farmaceutică, tratat. Editura „Polirom”, Iaşi, 2017, Vol. 3. Ediția a II-a, p. 181-282.
 9. 9.      Iuliana Popovici, Eugen Mihai Diug, Octavian Diug, Gabriel Şaramet. Forme farmaceutice solide cu particule aglomerate sau agregate şi compactate. Comprimate. (Capitolul XXXV). În: Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa. Tehnologie farmaceutică, tratat. Editura „Polirom”, Iaşi, 2017,Vol. 3. Ediția a. II-a, p. 385-555.

 

Monografii, dicţionare:

 

1. Diug Eugen, Nistreanu Anatolie, Safta Vladimir, Dicţionar rus-român pentru farmacişti. Chişinău, 1993, 267 p.

2. Popovici Iu., Lupuleasa D., Hriscu A., Diug E., Safta V. ş.a. Dicţionar farmaceutic, Bucureşti, 1997, 477 p.

3. Diug Octavian, Diug Eugen.  Specia Chelidonium majus L. – sursă de noi forme farmaceutice, Chişinău, ed. „Digital Hardware” SRL, 2010 – 162 p.

4. Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa, Lăcrămioara Ochiuz (contribuție Eugen Diug). Dicționar Farmaceutic. ed. III-a, Ed. „Polirom”, Iaşi, 2014, 943 p.

Catedra, în activitatea sa de instruire şi cercetare colaborează cu un şir de instituţii de cercetare şi universităţi cum sunt: Institutul de Microbiologie al AŞ din RM (m.c. A.Ş. RM, prof. Rudic V.); catedrele de Tehnologie farmaceutică de la Universităţile de Medicină şi Farmacie din Bucureşti (prof. Lupuleasa D.); Iaşi (prof. Iuliana Popovici, conf. Lăcrămioara Ochiuz), Cluj-Napoca (prof. Marcela Achim) , Târgu-Mureş (prof. Adriana Ciurba) (România); catedra Tehnologiea medicamentelor de la Academia farmaceutică din Harcov Ucraina (academician Tihonov A.I.); catedra epidemiologie (prof. Prisăcari V.); catedra farmacologie şi farmacie clinică (prof. Gonciar V.) etc.

La catedră sub conducerea colaboratorilor, studenții îndeplinesc lucrări de licență în domeniul elaborării formelor farmaceutice noi, studiul lor biofarmaceutic și totodată se lucrează asupra cercetării și perfecționării cazurilor dificile a preparării formelor farmaceutice extemporale după doleanțele lucrătorilor practici.

Studenții petrec practica didactică și de producere la diferite baze și laboratoare farmaceutice atît în municipiul Chișinău cît și peste hotarele țării ( Polonia, Romania, Bulgaria, Israel).

Practica la Tehnologia farmaceutică extemporală de regulă se petrece în Farmacia universitară și în alte farmacii care au secții de producere din municipiu și din RM. Deprinderile practice a studenților anului V se evaluiază la locurile de lucru în farmacii, unde aceștea primesc rețetele de la pacienți, le prepară și le analizează conform DAN. Practica de stat la Tehnologia farmaceutică industrială studenții o petrec la fabricile de medicamente din țară: S.A. ”Eurofarmaco”; S.A. „Fasrmaco”, S.A. „BalcanPharmaceuticals” și a.